പ്രൊഫഷണൽ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ & ടച്ച് ബോണ്ടിംഗ് മാനുഫാക്ചറർ & ഡിസൈൻ സൊല്യൂഷൻ

ഓഫീസ് & ഫാക്ടറി പരിസ്ഥിതി

ഓഫീസ് പരിസ്ഥിതി

ഓഫീസ് ഏരിയ

ഓഫീസ് ഏരിയ

യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

സ്വീകരണ കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലം

സ്വീകരണ കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലം

ഫാക്ടറി പരിസ്ഥിതി

ഫാക്ടറി ടൂർ-1

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ-2

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ-3

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്‌ടർ ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ-5

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ-6

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ-7

ഫാക്ടറി ടൂർ

HDR2

ഫാക്ടറി ടൂർ

HDR4

ഫാക്ടറി ടൂർ

HDR3

ഫാക്ടറി ടൂർ

HDR

ഫാക്ടറി ടൂർ

OM പരിശോധന

OM പരിശോധന

ലബോറട്ടറി

ലബോറട്ടറി

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റൂം

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റൂം

സംഭരണശാല

വെയർഹൗസ്